Verksamhetsredovisningen inleds med en beskrivning av specifika aktiviteter och händelser som styrelsen vid Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f. (STV) vill lyfta fram som kännetecken för året 2017. Därefter följer en redovisning av övriga händelser, ekonomiska aspekter samt en presentation av styrelsen, kommittéer och STV representation jämte medverkan i övriga organisationer. Avslutningsvis följer en lista över stipendier, pris och understöd som delades ut under år 2017.

Speciellt under året var att Finlands fyra vetenskapsakademier Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten, Teknillisten Tieteiden Akatemia (TTA) och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland tecknade i maj under en avsiktsförklaring gällande att stärka det nationella samarbetet och bättre synliggöra vetenskapens betydelse globalt och i vårt samhälle. Avsiktsförklaringen utmynnade senare i december i ett samarbetsavtal som innebär att de fyra vetenskapsakademierna med start 1 januari 2018 uppträder och verkar likvärdigt tillsammans som Finlands vetenskapsakademier. Samarbetet innebär att de tekniska vetenskaperna utgör en sammansvetsat del i vetenskapssamfundet. Tillsammans representerar vetenskapsakademierna på bred front forskarsamfudet och alla vetenskapsområden i Finland. Finlands vetenskapsakademier ersätter det tidigare samarbetsorganet Delegationen för vetenskapsakademier i Finland.

En annan speciell händelse var att STV har från och med medlet av augusti 2017 erhöll ny adress då flyttlasset anlände till nya utrymmen i det nyrenoverade Dipoli i Otnäs, Esbo. Flytten skedde tillsammans med Stiftelsen Teknikakademien TAF och vår broderorganisation TTA. Förbindelserna till de nya utrymmena förbättrades ytterligare i november då västmetron började trafikera.

I övrigt hade vi ett år med verksamhetsformer bekanta från tidigare år i form av stipendier och  pris samt att tillsammans med andra aktörer arrangera TekNatur-tävlingen för skolelever och seminariet SIC för lärare. Ledamöter jobbade för verksamheten till fromma i styrelsen, i kommittéer samt i organ inom konsortiet TAF. Närmare beskrivning av händelserna under året  jämte bilder i själva Verksamhetsberättelsen 2017.