Stipendier till stöd för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Aktuell information ges på denna plats.

  • Stipendier kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

Grundtanken är att stöda den unga forskaren och prioriteringen ligger vid att stöda:

  • Kortare 1-3 månaders forskarvistelser vid universitet eller institutioner för att anknyta nya kontakter, främja för forskaren nytt samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande för doktorander och unga postdoktorala forskare.

Vi vill gärna att unga startande doktorander eller postdoktorala forskare med sina handledare bakar in en kort en till tre månaders utomlandsvistelse i forskningsplanen och börjar utforska möjligheter för besöket i god tid. Sikta högt, välj platsen för vistelsen enligt devisen: här har jag alltid önskat att få bedriva forskning.

Ett syfte med vistelsen skall vara att den unga forskaren ges en möjlighet att med tanke på den egna karriären utvidga sitt kontaktnätverk med för sökande nya samarbetspartners och forskare.

Vid Stipendiater presenteras några av de personer som har erhållit STV:s stipendier för forskningsvistelser.

Vi är i mån av möjlighet öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde.

Anvisningar

Ansökan görs elektronisk vid Ansökan på nätet där du  skapar och skickar in din ansökan. Du har möjlighet att till din ansökan bifoga en fil till stöd för din ansökan dvs uppgifter såsom

  • Curriculum Vitae,
  • Forskningsplan med en realistisk tidsplan för förverkligandet,
  • Beskrivning av vistelsen av vilken framgår syftet samt dess betydelse för sökande
  • Budget med motiveringar
  • Förteckning på de viktigaste publicerade arbetena samt publikationerna från de fem senaste åren.

Beslut om stipendierna görs normalt inom en månad efter ansökningstidens utgång och meddelas sökanden på angiven e-postadress.

Forskarvistelser

Det maximala totala stipendiebeloppet för en 3 månaders vistelse är 10 000 euro för att täcka rese- och boendekostnader samt arbetsinsats.

Rapportering

Efter avslutad vistelse eller avslutat projekt bör en stipendierapport sändas till STV. Förutom redovisningen för hur understödet använts bör redovisningen innehålla en kort beskrivning av utbytet av vistelsen eller projektets resultat. Du kan för rapporten använda detta formulär. Om understödet inte kan utnyttjas för angivet ändamål bör det återbetalas eller en ansökan om ändring av användningsändamålet göras.

Förfrågningar

Närmare information ges av STV:s akademisekreterare:

Åsa Lindberg
asa.lindberg@stvif.fi
+358 40 722 5711