Vårt sätt att verka

Inom ramen för Finlands Vetenskapsakademier  där vårt lands fyra vetenskapsakademier Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten, Teknillisten Tieteiden Akatemia (TTA) och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland  alla är med vill vi stärka det nationella samarbetet och bättre synliggöra vetenskapens betydelse globalt och i vårt samhälle. Fokuset rörande aktiviteter och evenemang som vi gör tillsammans med samarbetspartners är i skolvärlden. I mån av möjlighet initierar och genomför vi större projektsatsningar. Vi stöder skolvärlden och unga forskare medelst stipendier samt delar ut STV Lärarpris.

 

TekNatur

TekNatur är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna.
Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik. TekNatur består av tre olika moment:

  • TekNatur/Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet
  • TekNatur/Sjukampen, en tävling för åk 7
  • TekNatur/Fysiktävlingen, en fysiktävling för gymnasiet

Tävlingen arrangerar vi i samarbete med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF), Fysikersamfundet i Finland och  Högskolan Arcada. TekNatur stöds av stiftelser, fonder och företag. De olika deltävlingarna har sina egna arbetsgrupper. Närmare information vid www.teknatur.fi

SIC

Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik i skolan, SIC, är ett tvådagarsseminarium som arrangeras vartannat år i början av februari samtidigt med tävlingen TekNatur. Kom med och få

  • Idéer till din undervisning
  • Inspiration till att utveckla dina egna resurser
  • Insikt gällande teknik och forskning

Målgruppen är primärt ämneslärare i grundskolans högre klasser och gymnasiet samt intresserade klasslärare. Seminariet med måltider är kostnadsfritt. Programmet erbjuder workshoppar, föreläsningar och bredvidprogram inomnaturvetenskap, matematik och teknik. Seminariet arrangeras samtidigt som tävlingen TekNatur och vi gör seminariet i samarbete med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) på högskolan Arcada.

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, skolresurs.fi, är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt som riktar sig till hela den finlandssvenska skolsektorn. Syftet är att främja undervisningen i samt intresset för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan och därmed stärka rekryteringen till universitet och högskolor. STV är ursprunglig initiativtagare till projektet och i nuläget en av finansiärerna. Vi är med i verksamheten genom att delta i styrgruppsuppdraget och sprida information om verksamheten via det egna kontaktnätet.

Projekt

Akademiens projektsatsning år 2008-2010 berörde ämnesområdet energi och med titeln Framtidens energi. STV:s energiprojekt genomfördes som tre ämnesspecifika seminarier under hösten 2008 och våren 2009 samt en avslutande sammanfattande Energikonferens hösten 2009 på Hanaholmen. STV arrangerade uppföljning till energiprojektets evenemang i form av Energidagen i augusti 2010 i Mariehamn på Åland. Projektets styrgrupp bestod av ledamöter Alec Estlander (ordförande), Mikko Hupa,  Peter Lund och Paula Nybergh medan Björn Wahlström agerade projektledare.

Tre olika teman behandlades i sina respektive seminarier (kontaktpersonen i parentesen) dvs

  • Förnybar energi trafiken (Nils-Olof Nylund, VTT)
  • Kolkraft utan utsläpp? (Petra Lundström, Fortum)
  • Bränslecellens fördelar (Rolf Rosenberg, VTT)

Vid energikonferensen  ’Vilja vision och verklighet’ i oktober 2009 på Hanaholmen, Esbo, gavs synteser av de tre delseminarierna medan energifrågorna diskuterades ur ett bredare perspektiv på eftermiddagen.

STV arrangerade i augusti 2010 en uppföljande nordisk Energidag i samarbete med Stiftelsen Teknikakademien (TAF) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige (IVA)  i Alandica Kultur & Kongress, Mariehamn. På förmiddagen presenterades och diskuterades STV:s och IVA:s nyligen avslutade energiprojekt. På eftermiddagen öppnades en mera allmän diskussion om hur vi borde gå vidare i en utveckling av våra energisystem och på vilket sätt olika intressenter borde förhålla sig till utmaningarna. En introduktion till diskussionen gavs i inlägg av representanter från Finland, Sverige Norge och Danmark med bakgrund i statsmakten, näringslivet och akademia. STV och IVA presenterade en gemensam resolution för fortsatta insatser inom energiområdet som sammanställts av de två tekniska vetenskapsakademierna i Finland respektive Sverige.