Stipendier för skolsektorn

Aktörer inom eller med koppling till skolvärlden är välkomna att ansöka om understöd för resor (företrädesvis inom Norden), kurser och projekt som befrämjar undervisningen i matematik, naturvetenskaper eller teknik, och ungdomens intresse för dessa ämnen, även med tanke på vidare studier. Stöd kan ges både för evenemang riktade direkt till eleverna, till sådant som ökar sökandes personliga kompetens, och till fortbildning av en större grupp. Enskilda sökande kan ansöka om utvecklingsstipendier som möjliggör tjänstledighet under ett halvår eller helt år för att förverkliga ett speciellt projekt.

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen. Stipendierna kan sökas två gånger per år – på våren fram till slutet av mars respektive på hösten fram till slutet av september. 

Beslut om stipendierna görs normalt inom en månad efter ansökningstidens utgång och meddelas sökanden på angiven e-postadress.  Notera vänligen att vi inte  beviljar stipendier till projekt/evenemang/aktiviteter som redan har gått av stapeln då gruppen som behandlar ansökningarna gör beslut.

Anvisningar

Ansökan görs elektroniskt vid Ansökan på nätet där du skapar och skickar in din ansökan. Din ansökan skall innehålla följande uppgifter:

  • Person- och kontaktuppgifter. Om sökande är en organisation uppgifter om organisationen samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
  • Beskrivning av den verksamhet för vilket stipendiet söks, med uppställda mål, budget och tidsplan
  • Information om andra stipendier/annan finasiering för samma ändamål
  • En rekommendation av skolans rektor eller motsvarande person vid den egna organisationen ur vilken framgår nyttan av ett beviljat understöd.

Notera även följande direktiv:

  • Om flera personer ansöker om understöd för deltagande i samma konferens eller utbildning är det till fördel om ansökan görs gemensamt. Detsamma gäller för redovisning och rapportering.
  • För konferens- och kursresor (företrädesvis inom Norden) beviljas stöd för deltagaravgifter samt rese- och boendekostnader, men inte för uppehälle. Understöd utbetalas normalt inte för avlönande av vikarier eller för apparat- eller andra kostnader vilka kan anses höra till kommunens skyldighet.
  • En huvudregel är att understöd inte beviljas för att skriva läromedel. För det finns andra källor.
  • Om sökande för samma ändamål ansöker om bidrag från andra aktörer: ange dessa samt även tidpunkt då beslut fås.
  • Undervisningsmaterial som producerats med stöd av STV förväntas stå fritt till förfogande för icke kommersiella ändamål.

Rapportering

Genom att ta emot stipendiet förbinder sig mottagaren till att inom rimlig tid efter avslutad resa eller projekt redovisa för hur understödet använts. Du kan använda detta formulär då du uppgör din rapport.

Förfrågningar

Närmare information ges av STV:s akademisekreterare:

Åsa Lindberg
asa.lindberg@stvif.fi
+358 40 722 5711