Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) vill bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.

Akademien

STV är en svenskspråkig teknisk-vetenskaplig akademi. Akademin grundades år 1921 och är världens nästäldsta ingenjörsakademi. Akademien utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas.

Ändamål

Våra stadgar stipulerar att akademien har som syfte att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att bättre kan gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Akademien har ett särskilt ansvar att främja denna verksamhet på svenska i Finland.

stv

Akademien förverkligar sitt ändamål genom att:

Initiera och uppmuntra debatt om teknologins utveckling och dess betydelse för samhälle och miljö.

Engagera sig i och understöda teknisk forskning och utveckling.

Befrämja intresset för och undervisningen i matematik, naturvetenskaper och teknik i skolor och högskolor.

Samarbeta med organisationer vars målsättning sammanfaller med Akademiens.

Skapa kommunikation och kontakt mellan Akademien och övriga intressegrupper.