Ledamöter – kärnan i STV

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) grundad år 1921, utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. Till ordinarie ledamot kan kallas i Finland verksam person eller i utlandet verksam finsk medborgare, känd för framstående insatser inom området för vår verksamhet och som förväntas verka för STV:s ändamål. Akademien kan dessutom utse hedersledamöter och utländska ledamöter. I nuläget finns det därvid 190 ordinarie ledamöter, ett tiotal hedersledamöter respektive utländska ledamöter. Våra ledamöter utgör kärnan för all verksamhet där målet är att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Vi har ett särskilt ansvar att främja denna verksamhet på svenska i Finland.

Styrelsen

Akademiens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande kallad preses och nio övriga ordinarie styrelsemedlemmar, vilka väljs bland Akademiens ledamöter vid Ordinarie Akademiesammankomst. Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år. Dessutom väljs årligen tre suppleanter vilka deltar i styrelsens arbete. Styrelsen väljer inom sig viceordförande kallad vicepreses och antar nödiga funktionärer.

Ordinarie medlemmar:
Mikko Hupa, preses
Thomas Ahlnäs
Sonja Enestam, vice preses
Johan Grön
Robin Gustafsson
Mats Gyllenberg
Leena Hupa
Edvard Johansson
Leena Sarvaranta
Ronald Österbacka

Suppleanter:
Linda Fröberg-Niemi
Thomas Gädda
Susanne Wiedmer

Akademisekreterare

Akademien har en heltidsanställd verkställande ledare som kallas för akademisekreterare. Arbetsuppgiften är att leda den växande verksamheten i gränssnittet mellan

  • skolvärlden, högskolor, universitet och forskningsinstitutioner
  • näringsliv
  • övriga vetenskapliga akademier i Finland och utomlands

Basen för verksamheten är akademiledamöterna.

Akademiesekreterare:
doc, FD Åsa Lindberg

Skolkommittén

Skolkommittén arbetar aktivt på att utveckla STV:s insats för skolvärlden och bereder alla skolfrågor för styrelsen. Skolkommitten sammankommer minst två gånger per termin, och håller kontakt också däremellan. Beslutsgången är smidig. Möten med olika lärargrupper hör till programmet. För information om STV:s stipendier till skolvärlden se vid Skolstipendier

Skolkommittén består av följande personer:
Martti Jalava, ordförande
Niklas Meinander
Micaela Romantschuk
Carl-Eric Wilén
Åsa Lindberg, akademisekreterare

Adjungerad medlem:
Kristian Smedlund

Högskolekommitté

Högskolekommittén har som sitt ansvarsområde understöd för vetenskaplig verksamhet samt aktuella frågor inom högskolevärlden. För information om STV:s stipendier till unga forskare se vid Forskarstipendier.

Högskolekommitténs sammansättning:
Kenneth Holmberg
Peter Lund
Hans Söderlund
Niklas Meinander
Kai Nordlund
Ronald Österbacka
samt
Åsa Lindberg, akademisekreterare

Finanskommittén

Finanskommittén har som sitt ansvarsområde ekonomiska frågor inom STV.

Finanskommittén består av:
Mikko Hupa
Niklas Geust
Edvard Johansson
Åsa Lindberg, akademisekreterare