I strategiarbetet med styrelsen under hösten 2019 tog vi sikte på STV 100-års jubileum år 2021. Nyckelord i diskussionen var mångvetenskapligt, kommunikation i nya former, nordisk dimension samt kritiskt tänkande och granskande. Strategin i ett nötskal är enligt:

M I S S I O N

Akademien har som syfte att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Akademien har ett särskilt ansvar att främja denna verksamhet på svenska i Finland.

V I S I O N

Att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö.

Detta vill vi förverkliga i vår verksamhet som vi kategoriserar enligt:

      • Debatt

      • Utbildning

      • Forskning

I nuläget är området utbildning ett fokus där vi stöder skolvärlden med stipendier, understöd, lärarpris samt evenemang för elever och lärare som vi gör i samarbete med andra organisationer. Stödet till forskning utgör närmast av stipendier till unga forskare, vilket vi även framöver fortsätter med. Framöver vill vi i tillägg till utbildning och forskning mera än tidigare lyfta fram området debatt och där bättre nå och engagera våra ledamöter, vilka är grunden för all vår verksamhet. Tanken är att göra vår verksamhet och de enskilda ledamöterna mera synliga och använda för oss nya sätt att kommunicera på.