Den 28 april 1921 samlades ett antal personer som i egenskap av stiftarna för “Fonden för högre teknisk undervisning på svenskt språk” hade erhållit en kallelse för att diskutera förslaget att fonden skulle övertagas av en institution, som skulle benämnas Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien i Finland. Efter en livlig diskussion beslöt de närvarande enhälligt och med tillförsikt och tro på framtiden bildandet av institutionen, vars benämning borde bliva Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.
Händelserna är beskrivna i den av Sten Enbom skrivna historiken [1] som utkom 2001 då STV fyllde 80 år. I verket kan vi läsa:
Styrelsen sammanträdde den 7 maj och valde till ordförande professor Ossian Aschan, till viceordförande ingenjör G. Zitting, till kassör bankdirektör E. Indrenius och till sekreterare doktor Edvard Blomqvist. Styrelsen sände skriftliga bekräftelser till de femtioåtta invalda ledamöterna och mottog många brev där man tackade för äran och lovade att i mån av möjlighet arbeta för akademiens syftemål. Sedan dåvarande Socialstyrelsen på hösten 1921 godkänt stadgarna för intagning i föreningsregistret, gick styrelsen in för att uppgöra reglementen för akademien. Vid dess möte den 16 december fastställde man instruktionen för styrelsen och arbetsordning för akademien samt förslag till verksamhetsplan för de sju avdelningarna. Antalet ledamöter skulle i regel vara tio per avdelning. Härmed var Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland grundad med syftet att ”bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle”.
Nu 100 år senare år 2021,  är STV:s vision att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Detta vill vi förverkliga med vår verksamhet som vi kategoriserar enligt: Debatt – Utbildning – Forskning. Området utbildning ett fokus där vi stöder skolvärlden med stipendier, understöd, lärarpris samt evenemang för elever och lärare som vi gör i samarbete med andra organisationer. Stödet till forskning utgör närmast av stipendier till unga forskare för forskningsvistelser med syftet att  med tanke på den egna karriären utvidga kontaktnätverket med nya metoder, samarbetspartners och forskare. I  tillägg till utbildning och forskning lyfter vi  fram området debatt och där engagera våra ledamöter, vilka är grunden för all vår verksamhet.
Under jubileumsåret 2021 kommer vi att i en videoproduktion med arbetsnamnet ”Framtidens energiutmaningar och problemlösare” presentera unga forskare från olika högskolor och universitet i vårt land samt deras forskningsprojekt inom ämnesområdet energi. Syftet med produktionen är att ge en bild av hur bred och mångsidig vårt lands energiforskning är. Inom flera delområden utgör det finländska kunnandet och den finländska forskningen internationell toppklass. Redan vid STVs första sammankomst den 22 mars 1922 berördes världsbehovet av energi form av föredraget ”Bränsleforskningens mål och medel” av Ossian Aschan. Temat är även i nuläget aktuellt och många dagsaktuella problem kan lösas via smarta energilösningar. Vi har valt att energi är ett övergripande tema för vårt jubileumsår 2021.
[1] Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland 80 år – “För högre teknisk undervisning på svenskt språk”, Sten Enbom (2001), ISBN 951-9090-29-0, ISSN 0356-8172