Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlands (STV)  delar ut STV Lärarpris till en duktig lärare som jobbar exceptionellt bra med ämnesområden naturvetenskaper, teknik  eller matematik. Nomineringar gäller alla stadier dvs klasslärare och ämneslärare vid grundskolans alla årskurser 1-9 och vid gymnasiet. Våra tidigare pristagare finns listade vid vår webbplats.

Priset uppgår till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt av läraren för undervisningen. Vid valet fäster vi speciell vikt vid innovationer i undervisningen som väckt elevernas intresse för ämnet, utveckling av undervisningsmetoderna och läromedlen. Därutöver vill vi lyfta fram samarbetet med andra lärare, både i det egna ämnet och andra läroämnen, i den egna skolan och andra skolor jämte skolstadier. Det vi vill uppmärksamma är verksamhet utöver vad man normalt begär av alla goda engagerade lärare i våra skolor. Nomineringar tas emot till slutet av oktober månad. Vi ser fram emot just Din nominering och tag gärna kontakt ifall Du har frågor. Tack för hjälpen!

Vänligen sänd Ditt förslag till STV Lärarpris 2022 jämte motivering via den skyddade länken STV Lärarpris 2022