Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ger sitt Lärarpris år 2023 till lektor i kemi Triin Gyllenberg och lektor i matematik Jan-Anders Salenius. De är lärarkollegor vid Brändö gymnasium i Helsingfors. Priset uppgår till 8000 euro fördelat så att 3000 euro ges till vardera läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt av lärarna för undervisningen.

Triin Gyllenberg är en engagerande och inspirerande lärare som långsiktigt utvecklar kemiundervisningen medelst mångsidiga inlärningsmetoder där öppna laborationer,  lärarledd dialog med eleverna och kamratrespons utgör viktiga komponenter. Jan-Anders Salenius med mångårigt ansvar för matematikundervisningen i sin skola undervisar på en hög nivå med glimten i ögat. Han har aktivt tagit del i förändringar av undervisningen samt genomförandet av studentprovet då digitala hjälpmedel blivit en del av vardagen. Ämnesövergripande samarbete och projektkurser där naturvetenskap, språk, historia och  filosofi kombineras och som ofta avslutas med en internationell resa är något som vardera läraren aktivt engagerat sig i. Gyllenbergs senaste projekt är Finska Kemistsamfundets bokcirkel där hennes läsintresse utvidgats till böcker som annars skulle blir olästa medan Salenius fördjupar sej i artificiell intelligens och programmering.

I tillägg till skolarbetet är lärarna även aktiva på andra håll. Gyllenberg verkar som ordförande för Finska Kemistsamfundet samt är resursperson vid Skolresurs, det finlandssvenska resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Salenius är medlem av styrelsen för Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL sedan år 2012 och har även varit mångårig ordförande i Svenska matematiklärarföreningen, MAOLs enda svenskspråkiga klubb. Han är censor i matematik vid studentexamensnämnden och medlem i gruppen vid MAOL för poängsättningen av långa matematikens studentprov. Då det gäller läromedel har Jan-Anders översatt läroboksserier i matematik från finska till svenska och jobbar därtill kontinuerligt med översättningar av annat undervisningsmaterial. Triin har å sin sida verkat som granskare för svenska översättningen av kemiläromedel för gymnasiet samt utvecklat digitalt undervisningsmaterial.

Våra varmaste gratulationer till lärarduon!