En titt i STV:s dokumentarkiv, ger följande beskrivning av hur Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland tillkom år 1921:
“I går torsdagen den 28 april samlades ett flertal herrar i Sällskapet MM:s lokal i Helsingfors vid Fredsgatan 8 i den allvarliga avsikten att grunda en svensk teknisk akademi. Kallelse hade utgått till stiftarna av den bekanta “Fonden för högre teknisk undervisning på svenskt språk”. Även andra för teknisk undervisning intresserade inbjudna personer hade kommit tillstäds, varigenom antalet närvarande uppgick till tjugosju. Herrarna representerade närmast den tekniska affärsvärlden och samtliga namn intogs i protokollet i enlighet med på mötet uppgjord förteckning: Edv. Blomqvist, Ossian Aschan, Carolus Wrede, Hugo Lindberg, Severin Gros, G. Bengelsdorff, Hj, Pehrman, Wilh. Juslin, Walter Jung, G.K. Bergman, Gunnar Andersson, Oscar Wilh. Fagerholm, Hugo Blankett, C.E. Holmberg, Fredr. Rosberg, O. Trustedt, Georg Holm, Gunnar Lindqvist, K. Axel Ahlfors, John W. Lillja, Wilhelm Jansson, John Stenberg, Adolf Engström, R. Åberg, Alb. Lindsay von Julin, Gustaf Zitting och Jonatan Reuter.
Doktor Edv. Blomqvist, initiativtagare till den nyss nämnda fonden utsågs att leda förhandlingarna, medan professor Jonatan Reuter valdes till sekreterare för sammanträdet. Inledningsvis framhöll doktor Blomqvist att fondens förvaltning och förkovran erfordrar en bredare bas att bygga på än den interimsstyrelse som härintills handhaft skötseln av dess verksamhet. Sagda styrelse önskade därför föreslå att fonden skulle övertagas av en institution, som skulle benämnas Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien i Finland. Interimsstyrelsen hade jämväl uppgjort ett förslag till stadgar för akademien, vilka blivit mötesdeltagarna på förhand tillsända.
Efter en livlig diskussion beslöto de närvarande enhälligt och med tillförsikt och tro på framtiden bildandet av institutionen, vars benämning borde bliva Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Till den nu bildade akademiens fria förfogande beslöts överlämna “Fondend för högre teknisk undervisning på svenskt språk” jämte samtliga därtill hörande handlingar och räkenskaper. Mötet hade ajournerats på en halvtimme för att revisorerna F. Rosberg och direktör G. Bengelsdorff kunde granska fondens räkenskaper och sedan tillstyrka full ansvarsfrihet åt interimsstyrelsen.
Därefter uppläste ordföranden ytterligare en förteckning över 58 personer, vilka föreslagits till ledamöter i akademien och fördelade i sju grupper utgående från de tekniska vetenskapsgrenar och fack de representerade. “
Händelserna är beskrivna i den av Sten Enbom skrivna historiken [1] som utkom då STV fyllde 80 år. I verket kan vi läsa:
Styrelsen sammanträdde den 7 maj och valde till ordförande professor Ossian Aschan, till viceordförande ingenjör G. Zitting, till kassör bankdirektör E. Indrenius och till sekreterare doktor Edvard Blomqvist. Styrelsen sände skriftliga bekräftelser till de femtioåtta invalda ledamöterna och mottog många brev där man tackade för äran och lovade att i mån av möjlighet arbeta för akademiens syftemål.
Sedan dåvarande Socialstyrelsen på hösten 1921 godkänt stadgarna för intagning i föreningsregistret, gick styrelsen in för att uppgöra reglementen för akademien. Vid dess möte den 16 december fastställde man instruktionen för styrelsen och arbetsordning för akademien samt förslag till verksamhetsplan för de sju avdelningarna. Antalet ledamöter skulle i regel vara tio per avdelning.
Härmed var Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland grundad med syftet att bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.
[1] Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland 80 år – “För högre teknisk undervisning på svenskt språk”, Sten Enbom (2001), ISBN 951-9090-29-0, ISSN 0356-8172