Vid styrelsens strategiverkstad hösten 2022 introducerade ledamot och styrelsemedlem Robin Gustafsson LEGO® Serious Play®-metoden för att skapa ett gemensamt förslag rörande verksamhetens tyngdpunkter för perioden 2023-2025 med utgångspunkt i vår mission jämte vision. Inledningsvis fick deltagarna i några övningsexempel pröva på att bygga, dela med sej, lyssna med ögonen och tänka med händerna, vilka tillsammans utgör etiketten i metoden. Varje deltagare byggde därefter en modell som beskriver tyngdpunkter som vi borde satsa på. Efter att ha tagit del av varje modell jämte motivering skapade deltagarna tillsammans en gemensam modell vars resultat dokumenterades i form av en videoberättelse.

Så här sammanfattar vi vår strategi jämte dess tyngdpunkter för perioden 2023-2025:

Svenska tekniska vetenskapsakademien utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas.

M I S S I O N

Akademien har som syfte att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Akademien har ett särskilt ansvar att främja denna verksamhet på svenska i Finland.

V I S I O N

Att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Detta vill vi förverkliga med vår verksamhet som vi kategoriserar enligt:

Debatt
Utbildning
Forskning

Våra tyngdpunkter i strategin för perioden 2023-2025 är enligt:

”Inom våra fokusområden debatt, utbildning och forskning vill vi arbeta på ett sätt där vi medelst evidensbaserad kunskap aktivt visar på teknikens roll i ett inkluderande samhälle som kännetecknas av diversitet och hållbarhet samt innehåller en framtidsvision mot goda värden och mål. En viktig aspekt inom exakta naturvetenskaper och teknik är att gräva fram all möjlig information och kunskap, kritiskt granska helheten för att sedan med bästa möjliga kunskap och på bästa möjliga sätt kommunicera med samhället och dess individer. ”

Det var givande att i strategiverkstaden använda LEGO® Serious Play®-metoden som på ett inspirerande sätt fick alla deltagarna att aktivt delta i processen – vi rekommenderar varmt metoden till övriga strategimakare.